De Nieuwe Werker belicht: De invloed van werknemersaspecten op ervaren productiviteit en betrokkenheid. Terug

De Nieuwe Werker belicht:  De invloed van werknemersaspecten op ervaren  productiviteit en betrokkenheid.
door Lieke Raben Faculteit der Sociale Wetenschappen VU, voorjaar 2012

Het onderzoek probeert inzicht te geven in het effect van de houding die werknemers hebben ten aanzien van het nieuwe werken (hnw). Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de houding van ‘nieuwe werkers’ bepalend is voor hun mate van ervaren productiviteit en betrokkenheid. Hoe positiever de houding, hoe hoger de mate van productiviteit die wordt ervaren en hoe groter de betrokkenheid bij de organisatie. Factoren van invloed zijn de mate van ervaring die werknemers hebben met het nieuwe werken en hun leeftijd.

Aanbevelingen voor de praktijk
Voortvloeiend uit de resultaten kan een advies worden geboden aan organisaties die op het punt staan het nieuwe werken te implementeren of al werken op de nieuwe manier. Naarmate werknemers meer ervaring hebben opgedaan met de nieuwe werkwijze, is hun houding positiever. Het advies voor organisaties is dan ook om ruim tijd uit te trekken voor de implementatie ervan.Wanneer werknemers in de beginfase een negatieve houding lijken te ontwikkelen, moet hen de tijd worden gegund om het wenproces te doorlopen en om te schakelen naar de nieuwe werkstijl. Uiteindelijk zal dit hun productiviteit en betrokkenheid bevorderen. Naarmate medewerkers ouder zijn, hebben ze een negatievere houding ten aanzien van de nieuwe werkwijze. Het is voor organisaties raadzaam om extra aandacht te schenken aan deze groep. Uit de praktijk blijkt dat het intensief organiseren van workshops, trainingen en informatiebijeenkomsten bijdraagt aan het scheppen van een positievere houding onder (oudere) werknemers, met als gevolg een succesvolle implementatie. Conclu-derend kan gesteld worden dat het creëren van positief gestemde nieuwe werkers de sleutel is tot het succes van een goed functionerende hnw-organisatie.

Over het onderzoek
In totaal hebben 22 organisaties meegewerkt aan het onderzoek. Alle 22 hebben meegewerkt aan het kwalitatieve onderzoeksgedeelte, zeven van de 22 hebben tevens bijgedragen aan het kwantitatieve onderzoeksgedeelte. Om gegevens te verzamelen die zowel breedte als diepgang in de onderzoeksresultaten brengen, zijn er zowel enquêtes als interviews afgenomen onder nieuwe werkers. Er hebben in totaal 24 nieuwe werkers aan de interviews meegewerkt en 143 nieuwe werkers aan de enquête. Bij de selectie van de organisaties is bewust rekening gehouden met het waarborgen van de variëteit tussen de steekproeforganisaties met betrekking tot bedrijfstak, grootte en implementatiestadium van het nieuwe werken. De kwantitatieve gegevens zijn aan analyses onderworpen, de kwalitatieve gegevens diende ter illustratie van de kwantitatieve onderzoeksuitkomsten.